§10 REKLAMÁCIE – REKLAMAČNÝ PORIADOK - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§10 REKLAMÁCIE – REKLAMAČNÝ PORIADOK

OBCHOD > VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z.

Reklamačný poriadok vychádza zo Zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka. Reklamáciu možno vykonať len v prípade, keď je tovar v záručnej dobe. Pri reklamačnom konaní predávajúci je povinný postupovať podľa aktuálnych zákonov.

Kupujúci sa zaväzuje zásielku na mieste prevzatia dôkladne skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu jej obalu. Za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom predávajúci neručí. Poškodenú zásielku (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame nepreberať. Ak sa kupujúci rozhodne prevziať zásielku s poškodeným obalom, stráca nárok na reklamáciu.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@derekprince.sk alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nebudú uznané.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho; buď výmenou tovaru alebo jeho opravou.

Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

Postup pri reklamácii:
1) kupujúci informuje o reklamácii prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky predávajúceho (popis vady);
2) kupujúci pošle reklamovaný tovar ako doporučený list alebo balík (nie na dobierku) na korešpondenčnú adresu predávajúceho;
3) kupujúci uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju korešpondenčnú adresu;
4) kupujúci priloží k zásielke kópiu daňového dokladu (faktúry) o nadobudnutí reklamovaného tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.derekprince.sk.

Pokiaľ je reklamácia oprávnená, predávajúci sa zaväzuje vymeniť tento výrobok za nový, prípadne iný, ktorý si vyberie kupujúci (do hodnoty reklamovaného tovaru). V prípade, že výmena tovaru nie je možná z dôvodu vypredania zásob, predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú čiastku v plnej výške na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou.

Reklamácia tovaru ne nevzťahuje na nasledovné prípady:
- tovar je reklamovaný po záručnej dobe;
- tovar bol poškodený nesprávnym používaním;
- tovar bol používaný v rozpore s priloženým návodom na obsluhu;
- tovar bol poškodený živlami (vodou, bleskom, ohňom alebo elektrickým výbojom).

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň bude kupujúcemu doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predávajúci prevzal zásielku s reklamáciou, a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).

Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá.
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky