§12 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§12 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OBCHOD > VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Informácia dotknutej osobe
(podľa § 10 zák. č. 428/2002 Z. z.)

Podľa § 10 Zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vám v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov oznamujeme nasledovné:

Mária Čekanová Publishing House Dunamis, so sídlom Čingovská 9, 040 12 Košice, je prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom budú spracúvané vaše osobné údaje.

Podmienky spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje sú spracované výlučne oprávnenou osobou, ktorá bola náležitým spôsobom poučená.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzujeme právo zasielať svojim zákazníkom dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetových obchodov Derek Prince Ministries Slovensko, Publishing House Dunamis. V prípade, že si zákazník nepraje zasielanie informačných e-mailov, oznámi to prevádzkovateľovi internetového obchodu na adresu registracia@derekprince.sk.

Údaje o nákupoch, ktoré kupujúci vykoná prostredníctvom internetového obchodu, sú zhromažďované a využívané k vybaveniu reklamácií a k spätnej kontrole kupujúceho. Zhromažďované sú iba také informácie, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu kvalitných služby zákazníka.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov:
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov, s tým, že tieto údaje môžu byť spracovávané na marketingové účely na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona kupujúci je oprávnený/á kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku. Ak si kupujúci želá aktualizovať svoje osobné údaje, alebo sa chce informovať o ochrane osobných údajov, môže tak urobiť telefonicky alebo písomnou formou na registracia@derekprince.sk.

Prevádzkovateľ internetového obchodu vás bude kontaktovať iba v prípade, že mu kupujúca strana poskytne svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a požiada nás, aby sme s ňou komunikovali touto cestou. Ak vás bude predávajúca strana kontaktovať a kupujúci nemá záujem dostávať viac informácie o výrobkoch a aktivitách, kupujúci mu to oznámi písomnou formou.

Príjemcovia:
Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcovi, ktorý splnil požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorého výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania.

Zverejňovanie:
Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej strane. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje poskytnúť prepravcovi len tie osobné údaje (meno, priezvisko, poštová adresa, prípadne tel. číslo), ktoré sú nevyhnutné k doručeniu zásielky na adresu kupujúceho. Osobné údaje použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva dotknutej osoby:
Kupujúca strana je poučná o existencii práv dotknutej osoby uvedených v § 20 zákona.
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky