§3 CENY TOVARU A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB - Derek Prince Ministries Slovensko

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§3 CENY TOVARU A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

OBCHOD > VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Za predajnú cenu tovaru a služby sa považuje cena tovaru a služby v čase vyhotovenia záväznej objednávky. Predajná cena tovaru a služieb je uvedená v eurách (ďalej len €).

Predajnú cenu tovaru a služby v internetovom obchode stanovuje cenník. Ceny môžu podliehať zmenám. Cenník je aktualizovaný niekoľko krát v roku. Predávajúci má výhradné právo upravovať ceny tovaru a služieb v nadväznosti na vývoj cien tovarov a služieb na trhu.

Predajná cena za tovar a služby je konečnou cenou a nepripočítava sa k nej daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Predávajúci nie je platcom DPH. K cene tovaru a služby bude pripočítaná položka za poštovné a balné, čo osobitne upravuje § 7 Poštovné a iné poplatky.

Akciové ceny stanovuje predávajúci podľa vlastného uváženia a sú platné do dátumu uvedeného pri informáciách o tovare alebo do vypredania zásob. Dodatočné zľavy poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch či službách na webovej stránke nášho internetového obchodu nie je možné vzájomne kombinovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo stanovenia individuálnej zľavy pre kupujúceho. Zľavy poskytované tretím stranám (právnickým a fyzický osobám s komerčným zameraním, ako sú napr. veľkosklady, kníhkupectvá, atď.) sú osobitne dohodnuté s treťou stranou (zľavy na cene za tovar či služby podliehajú podmienkam vzájomnej dohody medzi predávajúcim a treťou stranou).

Celková suma za tovar a služby bude kupujúcemu oznámená pri overovaní objednávky. Kupujúci uhrádza fakturovanú sumu za tovar či služby spôsobom stanoveným pri vyhotovení záväznej objednávky. Možnosti platby bližšie špecifikuje § 6 Spôsob platby.

Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru (platný daňový doklad), ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Faktúra bude zaslaná v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho alebo na vyžiadanie bude priložená k tovaru pri zásielke.
 
Copyright Derek Prince Ministries Slovensko, 2016. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky