POSTAVENÝ NA SKALE 005 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY
POSTAVENÝ NA SKALE 5

Autor: Derek Prince
Názov vyučujúceho listu: DOVOĽ DUCHU SVÄTÉMU, ABY ŤA VIEDOL
Anglický názov: Letting the Holy Spirit lead
Slovenský preklad:

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis, 2010
Tlač: VMV, Prešov

Rozmery: A4
Počet strán: 4
Kód produktu: PNS-005

Cena: 0,12 €


Citované z vyučujúceho listu:
DOVOĽ DUCHU SVÄTÉMU, ABY ŤA VIEDOL
Derek Prince

Počas mnohých rokov mojej služby som často vyučoval o Duchu Svätom. Mojou skúsenosťou bolo, že lepšie porozumenie Ducha Svätého nás môže učiniť oveľa efektívnejšími pre Božie kráľovstvo. Je to Duch Svätý, ktorý pokračuje v Ježišovej službe v našich životoch. Jednou z kľúčových služieb Ducha Svätého je byť naším Vodcom. Bol poslaný Bohom Otcom, aby nás viedol skrze život. V Evanjeliu podľa Jána 16:13 Ježiš hovorí: „Ale keď príde On, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy...“ V Liste Rimanom 8:14 apoštol Pavol vysvetľuje prakticky, ako môžeme žiť ako Božie deti: je to skrze vedenie Ducha Svätého. „Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.“ Čas, ktorý je tu použitý, je priebehový prítomný čas: Tí, ktorí sú pravidelne vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Slovo „syn“ tu hovorí o zrelosti. Nie je to slovo pre dojča, ale pre dospelého syna. Nato, aby sme sa stali deťmi Božími, musíme sa znovuzrodiť z Ducha Božieho. Ježiš to jasne vyjadril v Evanjeliu podľa Jána v tretej kapitole. Keď sme sa už znovuzrodili nato, aby sme vyrástli a stali sa dospelými a úplnými, potrebujeme byť pravidelne vedení Duchom Svätým. Smutnou pravdou je, že mnoho kresťanov, ktorí sa znovuzrodili, nikdy skutočne nepokračovali v tom, aby boli vedení Duchom Svätým. Následkom toho nikdy nedosiahnu stav dospelosti. Nikdy sa nestanú zrelými a úplnými kresťanmi, ako má Boh v úmysle. Preto je tak veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali touto témou – byť vedený Duchom Svätým...

Dosiahnutie spravodlivosti
Biblia hovorí o dvoch spôsoboch, ako je možné dosiahnuť spravodlivosť pred Bohom: skrze zákon a skrze milosť – a tieto dva spôsoby sa vzájomne vylučujú. Ak sa snažíš dosiahnuť spravodlivosť skrze zákon, nemôžeš ju dosiahnuť skrze milosť. A ak sa snažíš dosiahnuť spravodlivosť skrze milosť, potom ju nemôžeš dosiahnuť skrze dodržiavanie zákona. Je nesmierne dôležité, aby sme to zdôraznili, pretože podľa môjho pozorovania sa mnoho kresťanov snaží zmiešať zákon a milosť. Snažia sa zachovať v dobrom postavení s Bohom sčasti skrze zákon a sčasti skrze milosť. Pravdou je, že v skutočnosti nerozumejú ani zákonu ani milosti...

Len zostaň spojený
V Evanjeliu podľa Jána 15:1 Ježiš porovnáva náš vzťah voči Nemu k viniču a ratolestiam: „Ja som ten pravý vinič, a môj Otec je vinár.“ Vinohradník je ten, ktorý robí orezávanie. Vo veršoch 4-5 Ježiš pokračuje a hovorí svojim učeníkom: „Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť.“ Letorasty viniča nenesú hrozná skrze mnohé úsilie. Neurobia predsavzatie a nepovedia si: „Teraz prinesiem hrozná!“ Letorasty rodia hrozná jednoducho tým, že zostávajú napojené na kmeň viniča. Ten istý život, ktorý je v kmeni, prúdi cez letorasty a život v letorastoch prináša náležitý druh ovocia. Ježiš povedal: „Ja som vinič, vy ste letorasty. Ak zostanete vo mne – v spojení so mnou – tak budete prinášať mnoho ovocia.“...

Mapa alebo Sprievodca?
Na základe mojej vlastnej skúsenosti by som sa rád s tebou podelil s malým príkladom, aby sme si to ozrejmili. Viem, aké to je, keď sa človek usiluje zapáčiť sa Bohu svojím vlastným snažením. V určitom období som sa snažil byť viac „náboženským“. Ale ostal som taký znechutený. Nevedel som, čo mám robiť! Naučil som sa však, že to je iba časť procesu, ktorá oživí naše chodenie s Ježišom. Toto podobenstvo sa týka mapy a vodcu: Predpokladajme, že sa nachádzaš na istom mieste a potrebuješ nájsť cestu k vzdialenému cieľu v krajine,  ktorou si nikdy necestoval. Boh ti ponúka dve možnosti. Môžeš si vybrať mapu alebo osobného sprievodcu. Si silnou osobnosťou, si šikovní a sebestačný. Boh ti hovorí: „Čo si vyberieš, mapu alebo sprievodcu?“ Tvoja odpoveď znie: „Dokážem dobre čítať mapy, a preto si zoberiem mapu.“ Poznáš správny smer, ktorým máš ísť, a tak sa vyberáš na cestu. Slnko svieti, vtáci spievajú a ty sa cítiš dobre. Hovoríš si: „Je to ľahké! Je to ako kúsok dobrého koláča!“...

Nevesta, ktorá dôverovala svojmu Sprievodcovi
Pasáž z Prvej knihy Mojžišovej 24. kapitoly je jasným záznamom o tom, ako Abrahám získal nevestu pre svojho syna Izáka. Poslal svojho služobníka späť do krajiny Mezopotámie, aby tam našiel mladú ženu pochádzajúcu z jeho vlastnej rodinnej vetvy, ktorá (podľa zvykov danej doby) bola podstatnou požiadavkou. Tento príbeh je podobenstvom, ktoré sa odohralo v histórii. Abrahám predstavuje Boha Otca. Izák predstavuje Ježiša Krista, Syna. Vyvolená nevesta (ktorej meno je Rebeka) predstavuje Cirkev. Potom tu je ešte jedna ďalšia hlavná osobnosť, ktorá ostáva bezmenná: Služobník. Služobník predstavuje Ducha Svätého. Pasáž z Prvej knihy Mojžišovej 24. kapitoly obsahuje autoportrét Ducha Svätého. Príznačným je, že sa ani nepomenúva. Duch Svätý nikdy neupozorňuje na seba samého, ale vždy pracuje na tom, aby priniesol slávu Otcovi a Synovi...

Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah